Noordwijk… Droomwijk. De Hoofdstedelijke Basisschool Klavertje Vier op huisbezoek bij leerlingen!

Van waar dit idee? 

Onderzoek toont aan dat wanneer huisbezoeken structureel worden georganiseerd vanuit de school en geïntegreerd zijn in een bredere visie rond ouderbetrokkenheid, zij een grote meerwaarde hebben voor de klas- en schoolwerking in haar geheel.

De Hoofdstedelijke Basisschool Klavertje Vier wil vooral inzetten op het versterken van de relatie tussen haar leerkrachten en de ouders en zo het vertrouwen versterken. Zij merkten dat de ouderbetrokkenheid na corona fel was afgenomen, en proberen hier met huisbezoeken iets aan te veranderen.

De school wil met dit initiatief volgende doelen bereiken: 

  • Verhogen van het contact en versterken van het vertrouwen in de ouder-leerkracht relatie. 

  • De band tussen leerkracht en leerling versterken zodat het kind zich veiliger voelt en het welbevinden verhoogt.  

  • Inzichten en informatie verkrijgen om de klaspraktijk beter af te stemmen op wat het kind nodig heeft.  

  • Leerlingen en hun gezin in een ruimere context leren kennen. 

Hoe werden de ouders bereikt?  

Aan het begin van het schooljaar werden alle ouders bevraagd via de infofiches of zij openstaan voor een huisbezoek en een zestigtal ouders reageerden positief. 

De leerkrachten gingen per twee op huisbezoek, waar van één de klasleerkracht was. Ook directie, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, vakleerkrachten en sportleerkrachten gingen mee op pad. 

Wat gebeurt er tijdens zo’n bezoek? 

Er werd op voorhand gevraagd of (beide) ouder(s) én de leerling(en) aanwezig konden zijn. Elke leerkracht heeft het huisbezoek anders ervaren. De meesten werden verwelkomd met een hapje en een drankje, anderen kregen volwaardige maaltijden aangeboden. Sommige leerkrachten kregen een rondleiding door het huis, anderen niet. De leerkrachten gingen in gesprek met de ouders. Ze namen op voorhand tijd om hun bezoek voor te bereiden aan de hand van een leidraad (hier werden mogelijke vragen, gespreksonderwerpen meegegeven).

Wat was het effect?

Zowel de ouders als de leerkrachten waren heel enthousiast na de bezoeken. Het heeft de leerkrachten ook meer inzicht gegeven in de leefwereld van hun leerlingen en kunnen ze daardoor beter begeleiden in de klas. 

Wie nam het initiatief?

Dit initiatief werd volledig gedragen door de school. Er wordt nu nagedacht over eventuele samenwerkingen met gespecialiseerde organisaties om nog meer ouders te kunnen bereiken.  

Gemaakt 18/11/2022 (bewerkt op 23/11/2022)
Huisbezoeken